Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄗㄨㄣ ㄨㄤˊ
Hanyu pinyin jù bǎo zūn wáng
Interpretation
銀樓業者所供奉的行神。傳說他因遠航外國,賺得億萬金錢。

︿
Top