Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ
Hanyu pinyin jīng cháng
Synonym 往往
Antonym 偶然偶爾權且
Interpretation
  1. 恆常不變。《新唐書.卷五一.食貨志一》:「古之善治其國而愛養斯民者,必立經常簡易之法。」《宋史.卷一八四.食貨志下六》:「歷世之敝,一旦以除,著為經常,弗復更制,損上益下,以休吾民。」
  2. 日常、平常。《後漢書.卷一六.鄧寇列傳.鄧禹》:「今張紆失信,眾羌大動,經常屯兵,不下二萬,轉運之費,空竭府帑,涼州吏人,命縣絲髮。」《清史稿.卷一二二.食貨志三》:「漕船建造修葺,其費有經常,有額外,年糜國帑數十百萬。」
  3. 常常、時常。如:「他身體不好,經常生病。」

︿
Top