Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ ㄙㄨㄛˇ ˋㄐㄧㄣ ˊ ㄨㄟˊ ㄎㄞ
Hanyu pinyin jīng chéng suǒ zhì , jīn shí wéi kāi
Interpretation
加以真誠,連金石都會為之開裂。用以勉勵人只要有誠心,沒有辦不成的事。《初刻拍案驚奇》卷九:「精誠所至,金石為開;貞心不寐,死後重諧。」也作「精誠所加,金石為虧」、「精誠所加,金石為開」。

︿
Top