Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄧㄣˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄧˋ ㄍㄨˇ
Hanyu pinyin jǐn luó mì gǔ
Interpretation
鼓點敲得非常緊密。比喻公開活動前緊張而密集的準備各項事宜。如:「比賽將近,選手正在緊密鼓的練習。」也作「緊鼓」。

︿
Top