Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄥ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄗㄜˊ ˋ
Hanyu pinyin jiān tīng zé míng , piān xìn zé àn
Interpretation
(諺語)多方聽取意見才能辨是非得失,若只聽一方的意見,則容易愚昧不。漢.王符《潛夫論.闇》:「君之所以者,兼聽也;其所以暗者,偏信也。」《資治通鑑.卷一九二.唐紀八.太宗貞觀二年》:「上問魏徵曰:『人主何為而,何為而暗?』對曰:『兼聽則,偏信則暗。』」

︿
Top