Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄚ ㄖㄣˊ
Hanyu pinyin jiè jiàn shā rén
Interpretation
比喻假他人之手去害人。《紅樓夢》第六九回:「鳳姐雖恨秋桐,且喜借他先可發脫二姐,自己且抽頭,用借劍人之法,坐山觀虎鬥,等秋桐了尤二姐,自己再秋桐。」也作「借刀」。

︿
Top