Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ ㄧㄥˋ ㄔㄡˊ ˇ
Hanyu pinyin jié wěi yìng chóu yǔ
Interpretation
為書信末的客套話。以切合情景,適當運用為要旨。如在書信最後寫「寒流來襲,尚冀珍重。」即是。

︿
Top