Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ ˇㄍㄨㄛˊ ㄋㄢˋ ˋ ㄓㄨㄥ ㄔㄣˊ
Hanyu pinyin jiā pín xiǎn xiào zǐ , guó nàn shì zhōng chén
Interpretation
(諺語)家中貧困時才看出誰孝順,國家動亂的時刻才能辨識出良與奸邪。比喻重要的時刻才能看出人的真正面貌。元.李直夫《虎頭牌》第一折:「常言道:『家貧顯孝子,國難識臣。』」

︿
Top