Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ
Hanyu pinyin jiā guān jìn jué
Interpretation
升官職爵位。《儒林外史》第一○回:「四老爺土星明亮,不日該有加官爵之喜。」也作「加官進爵」。

︿
Top