Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄧˋ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄥˇ
Hanyu pinyin jì bù xuán zhǒng
Interpretation
踵,轉腳跟。計不踵指在極短的時間內打定主意後,即勇往直前,絕不觀望徘徊。《文選.司馬相如.喻巴蜀檄》:「觸白刃,冒流矢,議不反顧,計不踵。」

︿
Top