Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄨㄥˇ ˙ㄌㄜ ˋ ˋ ㄌㄧㄤˇ ㄕㄤˇ
Hanyu pinyin hǒng le yī rì shì liǎng shǎng
Interpretation
形容能騙就騙,騙一天是一天。《金瓶梅》第三一回:「常言俗語說得好:『借米下得鍋,討米下不的鍋。』哄了一日是兩。」

︿
Top