Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ
Hanyu pinyin huāng dàn bù jīng
Synonym 荒謬絕倫
Interpretation
荒唐而不近情理。如:「神話小說中常有荒誕不經的故事。」也作「荒怪不經」。

︿
Top