Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ
Hanyu pinyin huān xīn ruò kuáng
Interpretation
形容高興到了極點。如:「當小王接獲失散多年的父親來信時,真是歡若狂。」也作「歡喜若狂」。

︿
Top