Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˋ ㄨㄟˊ ㄨㄤˊ
Hanyu pinyin huà dì wéi wáng
Interpretation
割劃地域自行為。如:「春秋戰國時期,許多諸侯劃地為,使得周朝天子名存實亡。」

︿
Top