Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˋ ㄨㄟˊ ㄌㄠˊ
Hanyu pinyin huà dì wéi láo
Interpretation
古時就地畫一範圍作為監,使犯人站立其中以示懲罰。《文選.司馬遷.報任少卿書》:「故有畫地為,勢不可入。」後用以比喻只准在限定的範圍內活動。元.岳伯川《鐵拐李》第一折:「他每都指山賣磨,將百姓畫地為。」也作「畫地為獄」。

︿
Top