Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄐㄧㄠˋ ˋ ㄈㄣ ㄑㄧˊ ㄓㄤ
Hanyu pinyin huá yán yī shèng jiào yì fēn qí zhāng
Interpretation
書名。唐朝法藏著,四卷。是嚴宗判教的理論著作。本書將釋迦說法,分為五時,判其後的流派為十宗,而以嚴宗為最圓滿。也稱為「嚴一乘教分記」、「嚴五教章」。

︿
Top