Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄣˋ ㄒㄧㄤ ㄨㄢˇ
Hanyu pinyin hèn xiāng zhī wǎn
Interpretation
憾恨相知太。《史記.卷一○七.魏其武安侯傳》:「兩人相為引重,其游如父子然。相得驩甚,無厭,恨相知也。」也作「恨相見」、「相得恨」、「相知恨」。

︿
Top