Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄢˊ ㄆㄥˊ
Hanyu pinyin hán péng
Interpretation
人名。戰國時宋康王舍人,娶妻何氏。何氏貌美,康王奪之,後朋被囚,怨憤而自殺,不久妻亦隨之。後有鴛鴦一對,常棲樹頭,交頭悲鳴,或以為是朋夫婦的精魂。也作「憑」。

︿
Top