Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄢˊ ㄉㄨㄥ ㄌㄚˋ ㄩㄝˋ
Hanyu pinyin hán dōng là yuè
Interpretation
月,指農曆十二月。寒冬月指最寒冷的十二月天。如:「在寒冬月裡,人人裹衣求暖。」

︿
Top