Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄢ ㄔㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ
Hanyu pinyin hān chàng lín lí
Interpretation
極為達痛快的樣子。如:「此次聚會,大家莫不喝得酣淋漓,盡興而歸。」也作「酣嬉淋漓」。

︿
Top