Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word 穿
Bopomofo ㄏㄠˇ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄚ ㄈㄢˋㄏㄠˇ ㄋㄩˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨㄢ ㄐㄧㄚˋ ˊ
Hanyu pinyin hǎo nán bù chī fēn jiā fàn , hǎo nǚ bù chuān jià shí yī
Interpretation
(諺語)比喻人有志氣,不靠父母餘蔭度日。《儒林外史》第一一回:「小姐道:『好男不吃分家飯,好女不穿嫁時衣。』依孩兒的意思,總是自掙的功名好,靠著祖父,只算做不成器!」也作「好男不吃婚時飯,女子不著嫁時衣」。

︿
Top