Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄟ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄥ
Hanyu pinyin hēi wáng xiàng gōng
Interpretation
宋朝真宗時,時人對德用的美稱。見《宋史.卷二七八.超傳》:「德用將家子,習知軍中情偽,善以恩撫下,故多得士心。雖屢臨邊境,未嘗親矢石、督攻戰,而名聞四夷,雖閭閻婦女小兒,皆呼德用曰:『黑相公』。」

︿
Top