Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄟ ㄨㄟˇ ㄈㄨˊ ㄔㄣˊ ˇ
Hanyu pinyin hēi wěi fú chén zǐ
Interpretation
動物名。一種為害水稻、小麥、粟、甘蔗的昆蟲。成蟲趨光性強,在黃昏時頗為活躍,常群集葉鞘間吸收葉液,被害部呈蒼白色斑點,可傳播水稻毒素病,使水稻生育萎縮而死。也稱為「稻浮塵子」。

︿
Top