Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄜˋ ㄏㄜˋ ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ
Hanyu pinyin hè hè yǒu míng
Synonym 大名鼎鼎鼎鼎大名
Antonym 沒沒無聞
Interpretation
形容聲名顯揚的樣子。《二十年目睹之怪現狀》第三七回:「還有一個胡公壽,是松江人,詩書畫都好,也是赫赫有名的。」也作「赫赫之名」。

︿
Top