Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄜˊ ˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ
Hanyu pinyin hé zǐ dòng lì qián tǐng
Interpretation
利用原子能推動前進的潛。可長時間停留水底執行戰鬥任務,又能載運長程核子飛彈,在戰略上具重要地位。也稱為「核能潛」、「核潛」、「核子潛」。

︿
Top