Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄜˊ ㄅㄟˇ ㄕㄥˇ
Hanyu pinyin hé běi shěng
Interpretation
省名。位於大陸地區東部,因地處黃河之北而得名。東瀕渤海,和山東、遼寧兩半島相望,西以太行山和山西、察哈爾為界,南接山東、河南,北有燕山,和熱河、遼寧相鄰,面積約十四萬方公里。清代時為十八省之一,直接隸屬京師所管轄,故舊稱為「直隸」。簡稱為「」。

︿
Top