Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ
Hanyu pinyin kuàng shì qí cái
Interpretation
當世罕見的卓越人才。明.屠隆《綵毫記》第一八齣:「李公世奇才,正宜匡扶社稷。」也作「世逸才」。

︿
Top