Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ
Hanyu pinyin kuàng gǔ wèi yǒu
Interpretation
自古以來所沒有。《舊唐書.卷一二八.顏真卿傳》:「如今日之事,古未有,雖李林甫、楊國忠猶不敢公然如此。」《野叟曝言》第八八回:「臣受殿下隆禮深恩,古未有,雖肝腦塗地,不能補報!」

︿
Top