Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄎㄨㄤ ㄙㄨˊ ㄐㄧˋ ˊ
Hanyu pinyin kuāng sú jì shí
Interpretation
匡救社會時世,使之恢復秩序。《宋書.卷八.明帝本紀》:「王公卿尹,群僚庶官,其有嘉謀直獻,匡俗濟時,咸切事陳奏,無或依隱。」也作「匡時濟俗」、「匡時濟世」。

︿
Top