Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄎㄠˇ ˋ ㄩㄢˋ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄩˋ ㄅㄨˋ
Hanyu pinyin kǎo shì yuàn quán xù bù
Interpretation
中央政府的行政機關之一,隸屬於考試院。掌理公務人員的任免、銓、考績、級俸、陞遷、保障、褒獎、撫卹、退休等事項,及各級人事管理機構的指揮監督。設有法規司、銓審司等。

︿
Top