Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄎㄞ ㄈㄤˋ ˋ ㄐㄧㄠˋ ˋ
Hanyu pinyin kāi fàng shì jiào yù
Interpretation
一種注重兒童各方面統整發展,且尊重兒童個性與尊嚴,打破分科教育限制,並布置有趣的學習環境,以鼓勵、支持兒童自主學習的教育理念。

︿
Top