Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ˊ ㄉㄞˋ
Hanyu pinyin gòng hé shí dài
Interpretation
國家主權以人民為主的年代。相對於君主代而言。

︿
Top