Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄨㄥ ㄏㄤˊ ㄏㄠˋ
Hanyu pinyin gōng sī háng hào
Interpretation
以營利為目的之企業組織或店鋪商號。

︿
Top