Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ ㄗㄨㄟˋ
Hanyu pinyin gōng gòng wéi xiǎn zuì
Interpretation
法律上指犯罪行為以危害公眾、破壞社會安全為目的者。

︿
Top