Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄨㄥ ㄔㄜˇ ˋ
(變) ㄍㄨㄥ ㄔㄜˇ ㄗㄜˋ
Hanyu pinyin gōng chě zìr
(變) gōng chě zèr
Interpretation
我國固有的音階符號。參見「工尺」條。

︿
Top