Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄨㄛˋ ˙ㄌㄜ ㄑㄧㄥ ㄔㄨㄣ ˊ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ
Hanyu pinyin guò le qīng chūn wú shào nián
Interpretation
(諺語)比喻光陰不回頭。如:「過了青無少年,你得好好把握,莫再蹉跎時光。」

︿
Top