Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ˋ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥ ㄒㄧㄢˋ
Hanyu pinyin guó jì rì qí biàn gēng xiàn
Interpretation
地球上一條為劃分相連兩的假想線。參見「國際換」條。

︿
Top