Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄨㄚˇ ㄈㄨˋ ㄇㄣˊ ㄑㄧㄢˊ ˋ ㄈㄟ ㄉㄨㄛ
Hanyu pinyin guǎ fù mén qián shì fēi duō
Interpretation
(諺語)傳統社會對寡婦的要求與限制較多,因此對於她們的言行舉止每多流言蜚語、指長道短。如:「寡婦門前是非多,你要是為她好,就離她遠一點!」

︿
Top