Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄨˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Hanyu pinyin gù bù dé xǔ duō
Interpretation
無法面面顧及。《文明小史》第二三回:「只是志在求學,壹意出洋,顧不得多了。」

︿
Top