Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄨㄢˋ ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥ
Hanyu pinyin luàn hōng hōng
Interpretation
騷亂的樣子。《儒林外史》第六回:「他渾家正在房裡抬東抬西,鬧得亂哄哄的。」也作「亂烘烘」。

︿
Top