Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄧㄥˊ ˊ
Hanyu pinyin líng yí
Interpretation
勢微、衰落。明.梁辰魚《浣紗記》第七齣:「若免淩夷,誓固犬馬效驅馳。」《聊齋志異.卷一.青鳳》:「後淩夷,樓舍連亙,半曠廢之。」也作「凌夷」、「陵夷」。

︿
Top