Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ
Hanyu pinyin liàng xiǎo lì wéi
Interpretation
數量少,力量薄弱。如:「雖然我們量小力微,但是我們都願意盡一己之力。」

︿
Top