Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ
Hanyu pinyin lián hé chuán bó shè jì fā zhǎn zhōng xīn
Interpretation
民國六十五年七月由經濟部推動成立的機構,目的在於積極發國內造船工業,引進國外技術,協助國內奠定自行設計船舶之基礎。該中心為財團法人性質。

︿
Top