Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˇ ㄈㄨˊ
(又音) ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˋ ㄈㄨˊ
Hanyu pinyin liú xiě fú shī
(又音) liú xuè fú shī
Interpretation
形容傷亡很多。漢.袁康《越絕書.卷一○.越絕外傳記吳王占夢十二》:「吳師涉江,流血浮者,不可勝數。」

︿
Top