Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄧˋ ˋ
Hanyu pinyin lì cì
Interpretation
以往各。如:「在歷競賽中,他都能拔得頭籌。」清.韓菼〈平定三逆方畧序〉:「於是,宣付史館。歴用兵以來平定方略,自康熙癸丑十二年三月始,訖於辛酉二十年。」

︿
Top