Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word 便
Bopomofo ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ ˋ ㄈㄟ ㄓㄜˇㄅㄧㄢˋ ˋ ˋ ㄈㄟ ㄖㄣˊ
Hanyu pinyin lái shuō shì fēi zhě , biàn shì shì fēi rén
Interpretation
(諺語)愛搬弄非的人,本身就製造非的人。《三寶太監西洋記通俗演義》第一○回:「來說非者,便非人。這個字不可用,也在天師身上哩!」

︿
Top