Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄚˋ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ
Hanyu pinyin là cháng shù
Interpretation
植物名。紫葳科腸樹屬,喬木。羽狀複葉,小葉七至九枚,橢圓形或倒卵形。夏天開花,花朵暗紅,花序呈長串下垂狀。果肉質,圓柱形,成熟時褐色,因果形似腸,故稱為「腸樹」。因果肉纖維質,不供食用。原產於非洲。

︿
Top