Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄚˋ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨㄥ ㄘㄢˊ
Hanyu pinyin là jìn dōng cán
Synonym 年近歲終、臘鼓頻催
Interpretation
年終歲末。如:「盡冬殘、百花凋零,唯有梅花傲枝頭。」

︿
Top