Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄚ ㄉㄚˋ ㄑㄧˊ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨˇ ㄆㄧˊ
Hanyu pinyin lā dà qí zuò hǔ pí
Interpretation
比喻仗著別人的威勢,來保護自己、嚇唬他人。如:「看他一副得意相,說穿了,也只是拉大作虎皮,有什麼了不起?」

︿
Top