Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ
Hanyu pinyin nóng yè jīng jì xué
Interpretation
應用經濟學的原理與方法,研究農業資源、農業生產、農產品運銷、農企業經營、農業制度及農業政策,以促進農業發展與農村社會福利的一門科學。

︿
Top